Hoofdstuk 1


Artikel 1
De personeelsvereniging is op 3 maart 1965 opgericht onder de naam personeelsvereniging Ziekenhuis Bethesda/ Verpleeghuis Weidesteyn.
Met ingang van 1 januari 2006 is de naam gewijzigd in PV-Santé, omdat meerdere zorginstellingen zijn vertegenwoordigd in de personeelsvereniging.
De personeelsvereniging is een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid. Dit houdt in dat de statuten niet zijn opgenomen in een notariële akte. De personeelsvereniging kan geen erfgenaam zijn.

Artikel 2: Het doel van de vereniging
De personeelsvereniging heeft als doel het contact tussen alle personeelsleden te versterken, ontspanning te brengen in de ruimste zin van het woord.
Zij probeert dit te bereiken door het organiseren van diverse activiteiten en het financieel ondersteunen van bijvoorbeeld de kaartclub.
De leden kunnen profiteren van de voordelen van het in 1999 opgerichte voordeelsysteem.
Bij deelname aan een activiteit wordt de regel gehanteerd, dat het PV lid met zijn inwonende gezinsleden of één introducé mag deelnemen.
Voor alle activiteiten geldt, dat deelname op eigen risico geschiedt. De PV kan niet aansprakelijk worden gesteld.
De personeelsvereniging draagt geen verantwoordelijkheid voor:
– eventuele schade aangebracht door een van de leden aan een ander of aan andermans eigendom.
– eventueel letsel opgelopen bij deelneming aan activiteiten.
– een eventuele reis- en/of annuleringsverzekering is de verantwoording van de deelnemer zelf.
De personeelsvereniging is bevoegd om in te grijpen in bepaalde situaties, te beoordelen door de bestuursleden van de personeelsvereniging.
Ook kan zij financiële steun verlenen aan diverse activiteiten.

Artikel 3
De vereniging bestaat uit leden, afkomstig uit verschillende instellingen.
Leden van de vereniging zijn allen, die werkzaam zijn of verbintenis hebben met de volgende instellingen:
Treant Zorggroep, CGG/GGZ, Diabetes Research Centrum, Kaakcentrum, de Keuken, RAV/UMCG, 1e lijns verloskundigen, apotheek, huisartsenpost, spoedzorgapotheek, vrijwilligers en gepensioneerden.
Ze betalen contributie per kwartaal.

Artikel 4
Het lidmaatschap begint na inlevering van het opgavenformulier, voorzien van pasfoto bij de secretaris van de personeelsvereniging.

Het lidmaatschap vervalt bij:
– schriftelijke opzegging bij de ledenadministratie.
– opzegging via de mail: ledenadministratie@pvsante.nl of pv.sante@treant.nl.
De opzegging dient minimaal 1 maand voor einde van het kwartaal te worden gedaan.
Uw betalend lidmaatschap gaat in op de 1e dag van het nieuwe kwartaal, heeft een minimale duur van 1 jaar en eindigt, bij opzegging, op de laatste dag van het kwartaal.
Bij uitdiensttreding dient men zelf het lidmaatschap op te zeggen.
Wanneer het opzeggen te laat gebeurt, wordt er geen geld terug betaald.

Hoofdstuk 2


Artikel 5
Alle bestuursleden worden gekozen uit gewone leden. Dit bij volstrekte meerderheid van stemmen in een ledenvergadering.
Het bestuur heeft de bevoegdheid deze mensen te benoemen.

Artikel 6
Het bestuur is samengesteld uit tenminste vijf leden en heeft geen maximum.
Het dagelijks bestuur bestaat uit:
1. Voorzitter
2. Secretaris
3. Penningmeester.

Artikel 7
Bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd.
Bij aftreden van een bestuurslid benadert het bestuur nieuwe kandidaten.

Artikel 8
De voorzitter leidt de vergaderingen en vertegenwoordigt de vereniging.
De voorzitter maakt het jaarverslag en brengt het uit op de algemene ledenvergadering.

Artikel 9
De secretaris houdt de notulen van alle bestuursvergaderingen bij.
De secretaris voert de correspondentie, zorgt dat alle bescheiden en stukken deugdelijk worden bewaard.
Veranderingen in burgerlijke stand en wijziging in rekeningnummer dienen te worden doorgegeven aan de ledenadministratie.
Spoedeisende gevallen worden in overleg met het dagelijks bestuur afgedaan. Hiervan wordt in de bestuursvergadering mededeling gedaan.

Artikel 10
De penningmeester is belast met de financiën, daarbij ondersteund door de afdeling boekhouding van de Treant Zorggroep. Hij houdt alles wat hierop betrekking heeft naar behoren bij.
De penningmeester is verplicht ten allen tijde inzage te geven in de boeken en de kas te tonen, zo vaak dat door het dagelijks bestuur wordt verlangd.
Op de algemene ledenvergadering zal de penningmeester verantwoording afleggen van de gehouden administratie, over het afgelopen jaar.
Zijn boekhouding wordt gecontroleerd door een kascommissie.

De penningmeester in verantwoordelijk voor inning van de contributie. Deze inning geschiedt uitsluitend per kwartaal per incasso. De contributie wordt in de 1e maand van het kwartaal geïnd. De contributie wordt alleen gebruikt om de gestelde doelen te verwerkelijken.

Alleen bij een geldige reden, dit ter beoordeling van het bestuur, voor afmelding van een activiteit, wordt het deelnemersbedrag terugbetaald met inhouding van vastgestelde administratiekosten (vermeld in het Huishoudelijk Reglement).

Artikel 11
Het bestuur heeft de uitvoerende macht en het beheer van de financiën. In gevallen, waarin dit reglement niet of onvoldoende voorziet, beslist het bestuur.

Hoofdstuk 3


Artikel 12
De algemene ledenvergadering wordt gehouden in februari. Deze wordt ook gehouden:
a. In geval twintig van de aangesloten leden dit wensen, door middel van een met reden omkleed verzoekschrift, ingediend bij het bestuur, onder opgave van punten welke zij behandeld wensen te zien. De vergadering moet dan binnen een periode van veertien dagen plaatsvinden.
b. Op verlangen van het bestuur.

Artikel 13
Bestuursvergaderingen worden bijeen geroepen door de voorzitter, of indien drie bestuursleden dit wensen.

Hoofdstuk 4: Voorstellen en stemmingen


Artikel 14
Alle voorstellen aan de vergaderingen, worden door het bestuur gedaan.

Artikel 15
Alle voorstellen worden aangenomen bij volstrekte meerderheid van stemmen, zijnde in ieder geval de helft + één.
Indien een bestuurslid niet aanwezig kan zijn, mag hij middels een volmacht één stem door één bestuurslid laten uitbrengen.
Deze volmacht dient te zijn getekend door het afwezige bestuurslid.

Artikel 16
Bij stemmingen worden als niet uitgebracht beschouwd:
a. blanco stembriefjes.
b. stemmen, welke niet persoonlijk worden uitgebracht.
c. stembriefjes, waarop meer dan het aantal gevraagde namen voorkomen.

Artikel 17
Bij staking van stemmen vindt herstemming plaats.

Hoofdstuk 5


Artikel 18
Bijstelling van de contributie wordt op de jaarlijkse algemene ledenvergadering vastgesteld.

Hoofdstuk 6: cadeaustelsel

Artikel 19
Aan leden zal deelneming worden betuigd bij huwelijk, geboorte en jubilea, mits het bestuur hiervan op de hoogte is gesteld. In uitzonderlijke gevallen beslist het bestuur wat namens de vereniging zal worden aangeboden.

Hoofdstuk 7


Artikel 20
De vereniging kan alleen worden ontbonden, na besluit van tweederde van alle leden, welk besluit vier weken van tevoren schriftelijk bekend gemaakt wordt met omschrijving van redenen tot een dergelijke ontbinding.
Dit wordt in de algemene vergadering, die zo spoedig mogelijk bijeen geroepen wordt, in behandeling genomen en zal pas van kracht zijn na goedkeuring van tweederde van alle aanwezige leden in een tweede vergadering, niet vroeger te houden dan vier weken na het verloop van de eerste vergadering.

Artikel 21
De vergadering om welke reden ook ontbonden zijnde zal haar roerende goederen en onroerende goederen na afbetaling van schulden aan een besloten doel op een ontbindingsavond schenken.

Aldus gewijzigd 7 februari 2011, wat betreft de naam Zorggroep Leveste Middelveld, locatie Hoogeveen.
Aldus gewijzigd 8 februari 2013, wat betreft het vermelden van PV leden met inwonende gezinsleden, aanpassing instellingen, verwijderen aspirant leden, minimale duur lidmaatschap, uitsluitend inning lidmaatschapsgeld via incasso, reis- en/of annuleringsverzekering, wijzigingen naar ledenadministratie en maand van ledenvergadering.
Aldus gewijzigd 22 februari 2016, wat betreft de naam Treant Zorggroep, wijziging in mailadressen in ledenadministratie@pvsante.nl

Het dagelijks bestuur.