Hoofdstuk een: Algemene regels

 • In december ontvangt u een overzicht van de activiteiten die het volgend jaar plaatsvinden en daarbij ontvangt u een nieuwe sticker voor uw PV pasje. Zonder geldige jaarsticker mag de ondernemer voordeel weigeren na 1 februari.
 • Het PV lid is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen in burgerlijke stand, adres, rekeningnummer etc. bij ledenadministratie@pvsante.nl of secretaris@pvsante.nl.
 • Opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk 1 maand voor einde kwartaal te worden ingediend.
 • De minimale duur van het lidmaatschap van PV-Santé is 1 jaar.
 • Klachtenprocedure: klachten kunnen schriftelijk via de postbus of via de mail kenbaar worden gemaakt. Binnen 14 dagen krijgt u bericht van ontvangst en vervolgens zal de klacht zo spoedig mogelijk in behandeling genomen worden. Binnen 6 weken krijgt u uitsluitsel.

Hoofdstuk twee: Opgave voor activiteiten

 • De activiteiten worden georganiseerd voor de PV leden en hun inwonende gezinsleden of het PV lid en één introducé.
 • U dient zich op te geven voor een activiteit via het opgaveformulier op www.pvsante.nl.
 • Met de aanmelding voor een activiteit gaat PV Santé uit van uw aanwezigheid en bent u verplicht te betalen binnen de vastgestelde betalingstermijn.
 • Een eventuele reis- en/of annuleringsverzekering is de verantwoording van de deelnemer zelf.
 • Bij opgave voor activiteiten dient u in het bezit te zijn van een PV-pas. Het bestuur heeft het recht u aan het begin van de activiteit te vragen deze pas te tonen.
 • Bij gebruik van diëten of andere speciale maaltijden dient u dit gelijk bij opgave aan te geven.
 • Betalingsvoorwaarden: bij opgave van activiteiten krijgt u per mail bericht hoe u moet betalen. De betaling moet geschieden binnen 14 dagen via de bank met opgave van de activiteit en met de code die u krijgt toegewezen.
 • Bij opgave van méér dan één persoon per aanmelding betaalt diegene die de aanmelding doet in één keer voor alle personen die hij/zij aanmeldt.
 • Wanneer u niet binnen 14 dagen betaalt, komt u op de reservelijst te staan. Wanneer de betaling binnen is, komt u weer op de deelnemerslijst, mits er nog plaats is.
 • Indien u onverhoopt niet kunt deelnemen aan een activiteit, dient u zich van te voren af te melden bij het PV-bestuur.
 • Indien er wordt afgezegd door de deelnemer, is er in principe geen sprake van teruggave van inschrijfgeld. Bij bijzondere omstandigheden kan hiervan worden afgeweken, dit ter beoordeling aan het PV-bestuur.
 • Indien het PV-bestuur besluit tot teruggave van het inschrijfgeld, zullen hierop administratiekosten in mindering gebracht worden. Deze kosten bedragen 10% van het betaalde inschrijfgeld met een minimum van € 10,-. Bij activiteiten die goedkoper waren dan € 10,- wordt geen teruggave verleend.
 • Indien u niet meer deel kunt nemen aan een activiteit, mag u na overleg eventueel zelf voor vervanging zorgen. De naam van de vervanger moet dan, uiterlijk 5×24 uur voor vertrek, bij het PV-bestuur bekend zijn.

Hoofdstuk drie: Tijdens activiteiten

 • Deelname aan een activiteit is voor eigen risico.
 • Het bestuur van de PV is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van persoonlijke eigendommen.
 • U geeft zich op voor een activiteit, dat betekent dat u het gehele programma volgt. U kunt niet op eigen gelegenheid van het programma afwijken.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor een geldig paspoort en/of de vereiste reisdocumenten.
 • Het bestuur is tijdens meerdaagse reizen bereikbaar op een mobiele telefoon. Het nummer wordt tijdens de reis bekend gemaakt.
 • Tijdens excursies is het bestuur herkenbaar aan een kledingstuk waar de naam van de PV opstaat.
 • Het bestuur heeft het recht zitplaatsen in de bus te reserveren.
 • In de bus wordt niet gerookt.
 • Gebruik van consumpties in de bus op eigen kosten.
 • Zowel op de heen- als terugreis zit u op dezelfde plaats.
 • Gooi uw afval in de daarvoor bestemde zakken.
 • Bij storend gedrag heeft het bestuur of de buschauffeur het recht u uit de bus te verwijderen.
 • Tijdens activiteiten kan het bestuur buttons uitreiken in verband met de herkenbaarheid. Bij verlies van die button wordt 1 euro in rekening gebracht.
 • Wanneer u deelneemt aan activiteiten geeft u automatisch toestemming voor het gebruik van gemaakte foto’s door (bestuurs)leden van PV Santé.